Knižnica

Knižnica Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice je špeciálnou muzeálnou knižnicou.

Knižnica

Knižnica Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice vznikla v roku 1950 spolu so založením múzea v Bojnickom zámku. Knižničný fond tvoria dokumenty, ktoré odzrkadľovali zameranie múzea v jednotlivých obdobiach. K najstarším prírastkom patrili zvozy knižničných dokumentov z niekdajšieho Župného múzea v Nitre, z rôznych kláštorov, kaštieľov i šľachtických a súkromných zbierok z územia historického Nitrianskeho kraja. Prestavujú monografie, zborníky, encyklopédie, diplomatáre a časopisy prevažne z 19. až 20. storočia v maďarskom, latinskom, nemeckom, slovenskom i českom jazyku. Unikátnou je inkunábula z 15. storočia.

Od roku 1982 sa bojnické múzeum špecializuje na dejiny umenia a z tohto odboru je aj prevažná časť aktuálneho knižničného fondu. Predstavuje monografie, katalógy, albumy, fontes, zborníky, encyklopédie, obrazové publikácie a časopisy z oblasti maliarstva, kresby, grafiky, sochárstva, umeleckých remesiel, fotografie a architektúry všetkých umeleckých smerov a období v mnohých jazykoch. Nechýbajú diela z dejín územia dnešného Slovenska a strednej Európy. Knižničný fond je pravidelne dopĺňaný nákupom a výmenou dokumentov s viacerými slovenskými, českými alebo zahraničnými múzeami a galériami.

Knižnica Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice poskytuje svoje služby čitateľom a bádateľom v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení, telefonicky 046/2452 109 alebo emailom klizan@bojnicecastle.sk.